De verklaring van erfrecht

October 28, 2015
admin

Na het overlijden van iemand blokkeert de bank doorgaans de bankrekeningen  van de overledene. Zolang de rekeningen zijn geblokkeerd, kan er geen geld worden opgenomen en kunnen er geen betalingen plaatsvinden. De bank zal vragen om een verklaring van erfrecht.

Wat houdt dat nu precies in zo`n verklaring en wat is het nut ervan?

Bewijs

De verklaring van erfrecht is een door een notaris afgegeven verklaring, waarin is opgenomen wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is om namens de erfgenamen zaken te regelen. Het is dus een bewijsstuk op grond waarvan bijvoorbeeld een bank kan zien wie de erfgenamen zijn en wie er de gelden mag opnemen. Regelmatig wordt er gedacht dat wij zo’n verklaring van erfrecht meteen kunnen meegeven als iemand daarom vraagt. Dat is echter een misverstand.

Onderzoek

Om er zeker van te zijn wie de erfgenamen zijn, doet de notaris een aantal onderzoeken. Als eerste zal hij bij het Centraal Testamentenregister moeten nakijken of de overledene een testament heeft gemaakt. Indien er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Bij de burgerlijke stand van de gemeente vraagt de notaris dan na wie de naaste familieleden zijn van de overledene. Als eerste zullen dan normaliter de kinderen en echtgenote

de erfgenamen zijn. Indien die er niet zijn komen de ouders, broers en zussen aan bod.

Indien dan bepaalde personen erfgenamen zijn, wil dat niet zeggen dat ze de erfenis ook moeten aanvaarden. Aan de betreffende erfgenamen wordt altijd de keus voorgelegd of ze de nalatenschap willen aanvaarden. Wanneer er schulden zijn, is het beter om de nalatenschap te verwerpen of beneficiair te aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden wil zeggen dat de nalatenschap wel wordt aanvaard, maar dat de erfgenaam niet met het eigen vermogen aansprakelijk is, wanneer er meer schulden dan bezittingen blijken te zijn. In het geval van beneficiaire aanvaarding dient er meestal een vereffeningprocedure (soort van faillissementsprocedure) gevolgd te worden.

Voor het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen dient er altijd formeel een verklaring getekend te worden die dan naar de rechtbank wordt gezonden.

Indien er meerdere erfgenamen zijn, kunnen zij slechts tezamen de nalatenschap afwikkelen. Indien er dan iets betaald moet worden, dienen alle erfgenamen daarvoor de betaalopdracht te tekenen. Het is dan ook vaak praktisch om aan één van de erfgenamen een zogenaamde boedelvolmacht te geven. Deze gevolmachtigde kan dan ook namens de andere erfgenamen alles regelen.

Nadat de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en van de gemeente de gevraagde informatie is ontvangen, kan de notaris de verklaring van erfrecht afgeven waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om te handelen. Indien de overledene eigenaar was van een woning is het verstandig om de verklaring van erfrecht bij het kadaster in te laten schrijven door de notaris. Het kadaster rekent hiervoor geen kadasterkosten.

De betreffende woning komt dan op naam van de erfgenamen te staan. Zonder inschrijving van de verklaring van erfrecht zal de woning bij het kadaster op naam van de overledene blijven staan en is dus bij het kadaster niet direct te zien wie de eigenaren van de woning zijn.

De Executeur

Zoals hiervoor aangegeven, moet er een hele procedure worden doorlopen voordat een verklaring van erfrecht afgegeven kan worden.

Indien erfgenamen moeilijk te vinden zijn, of niet meteen reageren kan het even duren voordat er een verklaring kan worden afgegeven. Dat kan dan problemen opleveren als er rekeningen moeten worden betaald.

Indien de overledene in het testament een executeur heeft benoemd, kan er veel sneller een verklaring worden afgegeven. Zo’n verklaring heet dan een verklaring van executele. De executeur is degene die door de overledene bij testament wordt aangewezen en om die reden bevoegd is om de nalatenschap namens alle erfgenamen af te wikkelen. Voor een verklaring van executele hoeft niet eerst uitgezocht te worden wie de erfgenamen zijn.

Nadat de executeur de benoeming heeft aanvaard, kan meteen de verklaring van executele worden afgegeven en kunnen er dus veel sneller weer betalingen worden gedaan. Het is dus altijd verstandig om in een testament zo’n executeursbenoeming op te nemen.

Tot slot: de verhuizing van mijn kantoor is een feit! Sinds gisteren, 26 oktober 2015, is ons notariskantoor gevestigd aan de Laan 44.  Ook hier bent u van harte welkom!

P. Pieltjes

No comments

You must be logged in to post a comment.